שיעורים פרטיים בבית התלמיד | שיגבור | ביטול בחינות

 

ביטול  בחינות  בגרות  ובחינות  הערכה  לתלמידים

המטרה
הורדת נטל הלחצים מעל התלמיד.
הערכה אמיתית ומדויקת יותר של התלמיד.
ביטול ההתמקדות בבחינות.
העברת הדגשים לחשיבה, להבנה בכלל והבנת חומרים בפרט.

הסיבה
הערכת התלמידים הנוכחית אינה נציגה נאמנה של יכולת התלמיד, להוציא חריגים.

הרציונל     
השיטה הנהוגה כיום אינה עונה ולו על אחד מהקריטריונים החשובים בלמידה –

                        לא את מידת השליטה בחומר.

                        לא על נטיית התלמיד למקצוע זה, או אחר.

                        לא מידת השקעת התלמיד בכל מקצוע בהתאם ל"נטיות-ליבו".

                        אין שימוש מושכל במיחשוב-מנגנוני הערכת התלמיד.

הגישה  המוצעת של "שיגבור"
פריסת הערכת התלמיד על פני פרק זמן שלא יקטן משלוש שנות הלימודים האחרונות.

הטכניקה
בניית תוכנה אליה יוכל המורה להיכנס בקלות יתרה ובכל שעות היממה.
פגישות של 2-3 מורים מקצועיים ומחנך אחת לשבוע ולכל היותר אחת לשבועיים.
דיון על מספר תלמידים מצומצם; 10 – 5 לכל היותר.
הערכת התלמידים הנידונים במספרים 1-10 (או - 1-5).

קריטריונים  כגון:
הבנת החומר הנלמד – עד כמה, לדעת המורה, מבין התלמיד את הנושאים שלמד.
השקעה בשעורי-בית – כמה השקיע בשעורי-בית ובאיזו איכות.
מעורבות פעילה בחומר הנלמד – עד כמה פעיל התלמיד במקצוע ובנושאיו השונים.
תרגול בכיתה – עד כמה תירגל התלמיד, בכיתה, ובאיזו איכות, את החומר שלמד.
התנהגות בשיעור – כיצד מתנהג התלמיד בשיעורים במקצוע מסוים (אנגלית, היסטוריה).

הערה – אין צורך בציון כל הקריטריונים, אלא בקריטריונים בהם יש למורה וודאות מובהקת!

הקלדה במחשב בזמן אמת של ההערכות הנ"ל לפי מקצוע וכולל פרוט הנושא שנלמד כגון:
ביולוגיה (מקצוע) – הרכב ומבנה התא (פרוט הנושא).
מתמטיקה – סדר פעולות חשבוניות.
גיאומטריה – משולש שווה שוקיים.
תנ"ך – דימויים ומטפורות בפרק X בשיר השירים.
ספרות – מרכיבי הדמות בסיפור נלמד.
לשון – זיהוי נושא ונשוא במשפט פועלי.
היסטוריה – סוגי התעמולה הנאצית.
אנגלית – הפועל  To Be.
אזרחות – בחירות מוניציפליות לעומת בחירות לכנסת.
פיזיקה – מרכיבי האנרגיה הקינטית.
פסיכולוגיה – מיגדר בהיבט אתני.
סוציולוגיה – "חיברות-יתר".
גיאוגרפיה – המאפיינים הגיאולוגיים של ארץ ישראל.
וכיוב' ...

במקביל – על המורה יהיה לקיים מספר בחני-פתע עם שאלה אחת, לכל היותר שתיים, בתדירות של אחת לשבועיים-שלושה, לצורך קבלת מידע על מידת השליטה של התלמיד/ים בחומר האחרון בלבד.

פעם/מיים בסימסטר – יקיים בחינת כוללת על כל החומרים שנלמדו בשימת דגש על פשטות השאלות והבנת היסודות והעיקרון בכל נושא ונושא – באורך של 3 שעות. לא לשם הערכת התלמיד ומידת שליטתו בחומר – בפרוש  ובציון  ברור  של  הדבר,  מראש, לתלמידים,  אלא לצורך בדיקת המורה את עצמו!

מה מהחומרים נלמד ועבר היטב ומה לא, במטרה לחזור ולחזק את הנושאים שלא עברו.

כל הנתונים הללו יעובדו במחשב בזמן אמת ויתורגמו לדיאגרמות וגרפים מתאימים.

המידע ייאסף ויצטבר במשך שלוש שנים לפחות בסופן, במקום תוצאות בחינות הבגרות, יימסר לתלמיד Disc On Key ובו כל המידע – "התעודה" שלו, אותה יציג בכל אקדמיה לפי בחירתו ולפי דרישה כרצונו.

התלמיד יוכל להדפיס את כל המידע ולהגיש זאת כמקבץ דפים.

שני צירי הדיאגרמות יהיו:

אופקימקצוע בתוספת פרוט נושאים על פני הרצף.

אנכיהערכת התלמיד במיספור 1-10, 1-5 או כל מערכת מספרית אחרת לפי בחירת ביה"ס.

בכל דיאגרמה יהיו מספר קווים, כל אחד בצבע שונה – לכל קריטריון.

בתוכנה ניתן יהיה גם לשקלל את סך כל הקריטריונים להערכה כוללת, למרות שהיא לא תייצג בהכרח נאמנה את יכולת התלמיד.

בחינות הבגרות וכל הכרוך בהן ייעלמו.

מוסד להשכלה גבוהה יעריך נכונה (בסבירות גבוהה יותר) את יכולת ההצלחה של התלמיד במקצוע אליו הגיש מועמדות.

התלמיד ביחד עם משפחתו יוכלו להעריך יחד ולבד את "נטיות ליבו" של ילדם.

ביה"ס יוכל לקבוע קריטריונים בהתאם לתפיסת עולמו והדבר יצוין על גבי הדיאגרמה.

אם חטה"ב יאמצו את השיטה, יקבל התלמיד את המידע על 6 שנים וכל המשתמע מכך.

חסרון בולט לשיטה – הנתונים שיימצאו ב - Disc On Key יהפכו ל"אות קין" ויקשו על התלמיד לשנות מקצוע, או ללמוד נושאים אחרים מאלו בהם הוא "חזק".

דוגמא - ביולוגיה – מיקרא לתלמיד  - ישראל ישראלי – עולה חדש, 6 שנים בארץ

הערכת המורה:
הבנת החומר
השקעה בשעורי בית
מעורבות פעילה בחומר הנלמד

נושאי הלימוד: 
מבנה התא
מערכת חילוף החומרים
סוגי תאים
תא שריר הלב

 

תנ"ך

הערה - ניתן (ורצוי)  להוסיף במקצועות רבי המלל עד שלושה קריטריונים נוספים (עד לכדי 6 קריטריונים לכל היותר) כגון; השתתפות פעילה בעת השיעורים, זכירת אירועים חשובים ובמקרה של תנ"ך לפצל את "הבנת ההתרחשות והאספקטים הדתיים" לשניים כלומר;

הבנת ההתרחשות – אחד

הבנת האספקטים הדתיים - שניים

 וכן הלאה.